Od středy do pátku se uskuteční elektronické volby do Akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE). Akademici a studenti mají možnost zvolit osoby, které budou zastupovat zájmy Fakulty filozofické na úrovni univerzity.

Volby probíhají přes portál https://evolby.upce.cz od středy 7. prosince 2022 8:00 hod. do pátku 9. prosince 2022 22:00 hod..

 • Studenti volí 2 senátory z řad studentů
 • Akademici volí 4 senátory z řad akademickcých pracovníků

Nevíte, koho volit? Všech kandidátů jsme se zeptali na dvě otázky:

 1. Proč jste se rozhodli kandidovat do Akademického senátu Univerzity Pardubice?
 2. Jaké jsou Vaše vize, o jejichž naplnění chcete usilovat?

Martin Čapský - Ústav historických věd

Z důvodu výzkumného pobytu na University of Cambridge omlouvám svoji nepřítomnost na osobním představení kandidátů do univerzitního senátu. Rád bych ve prospěch akademické obce využil své zkušenosti v domácím i zahraničním akademickém prostředí. Část vědecké dráhy jsem strávil na pracovišti se zástupci přírodních věd (zejm. fyziků a matematiků). Musel jsem se naučit chápat principy fungování výrazně odlišných oborů a zároveň zastupovat zájmy oborů humanitních. V akademickém senátu bych rád naplňoval ideu univerzity, ve které spolu její složky komunikují a spolupracují. Zároveň chci přispět k hledání řešení kompenzace závažných dopadů současné ekonomické krize na akademické pracovníky. Děkuji za vaši podporu.

Adam Horálek - Katedra sociální a kulturní antropologie

 1. Upřímně jsem k tomu byl spíše přemluven. Zkušenosti z fakultního i celouniverzitního senátu i šest a půl roku ve funkci vedoucího katedry mě přeci jen mnohému naučily a jestli něco umím, tak je to říct svůj názor či nějaký názor, za kterým stojím (podporuji jej), veřejně obhajovat. Myslím, že toto je má hlavní deviza, se kterou mohu do AS UPCE kandidovat.
 2. Jedná se primárně o reprezentování fakulty na celouniverzitní půdě i hájení jejích zájmů, ať už jsou finanční (rozpočet), personální (volba rektora) či administrativní (vnitrouniverzitní administrativa, agenda a její kompatibilita s potřebami fakulty). Chtěl bych, aby FF UPa měla v rámci UPa větší váhu, nebyla chápána jako ta „chudá“ fakulta, ale naopak jako fakulta, která má mnoho co nabídnout. Domnívám se, že současné vedení univerzity nereflektuje potenciál FF a příliš rigidně následuje princip zásluhovosti. Oba tyto aspekty pak vedou k tomu, že vedení univerzity nečiní dlouhodobě investiční strategie s cílem rozvoje potenciálů fakult, ale spíše udržovací administrativu univerzity. To je zřejmě to hlavní, co bych chtěl v senátu propagovat a zastávat.

 

Tomáš Jiránek - Ústav historických věd
Pan docent Jiránek by rád navázal na svou dosavadní činnost v Akademickém senátu Univerzity Pardubice.

Michal Kleprlík - Katedra anglistiky a amerikanistiky

 1. Vážené kolegyně, vážení kolegové, coby kandidát do AS jsem byl navržen vedením katedry anglistiky a amerikanistiky, kde se věnuji výuce literatury a překladatelství. Mimo jiné i z důvodu zachování kontinuity, neboť jsem byl po tři roky členem právě končícího AS. Jeden rok jsem se také podílel na chodu senátu jako člen jeho předsednictva.
 2. V příštím funkčním období AS bych rád usiloval o celkové zlepšení postavení humanitních věd v rámci dominantní kultury věd exaktních, a to zejména důslednou kontrolou využívání finančních prostředků a tlakem na zajištění důstojných mezd pro zaměstnance UPCE. Rád bych také posílil progresivní funkci univerzity ve vztahu k městu a regionu, např. zřízením Dobrovolnického centra, které by systematicky koordinovalo dobrovolnickou činnost studentů i zaměstnanců.

Ondřej Sikora - Katedra filosofie a religionistiky

malé desatero k univerzitě

 • Stojím o univerzitu, která je společenstvím pedagogů a studentů zaměřeným k rozvoji a kultivaci poznání a myšlení a tím ke kultivaci životního prostoru občanů.
 • Stojím o univerzitu, jejíž rektor bude v konferenci rektorů vidět a slyšet. Bude usilovat o to, aby se z konference rektorů stal vlivný aktér schopný prosadit důstojné finanční podmínky pro existenci univerzit, které by byly srovnatelné s jinými vyspělými evropskými státy.
 • Stojím o univerzitu, která si je vědoma toho, že není firmou, ale institucí sloužící veřejnosti, z čehož vyplývá rezistence vůči deformující kapitalizující mentalitě. Oborová pestrost neznamená plýtvání prostředky.
 • Stojím o univerzitu, jejíž zaměstnanec dokáže ze své práce uživit rodinu a není nucen hledat si vedlejší zaměstnání. Výraznější mzdové rozdíly mezi obory a fakultami jsou iracionální a proto nepřijatelné.
 • Stojím o univerzitu, která je hodnotovým prostorem, která je proevropská a aktivně prosazuje evropské hodnoty respektu, tolerance a plurality, z nichž vyplývá intolerance vůči názorům, které tyto hodnoty devalvují či přímo popírají.
 • Stojím o univerzitu, která vnímá zkažené životní prostředí a toto vnímání promítá jak do svých programů, tak konkrétních opatření.
 • Nestojím o univerzitu, která nedokáže propagovat knihy vlastního vydavatelství, které představují podstatný výsledek akademické práce.
 • Nestojím o univerzitu, která má ve svém vývěsním štítě rozjařené tváře studentů. Nabízíme studium, nikoliv zábavu. Život není pro zábavu. Univerzita také ne.
 • Nestojím o univerzitu, která nedůvěřuje zaměstnancům a přehnanými kontrolními a byrokratickými procedurami zpochybňuje autonomii pracovišť.
 • Tak jako války nezačínají výstřely, ale myšlenkami, tak i účinnost naší praxe a vedení našich životů odráží naše myšlenky a je jejich výrazem. Filozofická fakulta tu je od toho, aby projasňovala myšlenky. V čemsi má na univerzitě výsadní postavení, stejně jako v našich životech má výsadní roli projasněnost našeho myšlení, proto jsem rád, že můžu jako oborový filosof na této fakultě pracovat a přeji si, aby měla na celouniverzitním plénu výrazné zastoupení.

Zdenka Šándorová - Katedra věd o výchově

V rámci samosprávného akademického orgánu univerzity je moje kandidatura motivována podporou humanitních a sociálně-vědních oborů vzhledem k současnému ohrožení personálního zajištění výuky i výstupů vědy a výzkumu, na což upozorňuje Asociace děkanů filozofických fakult. Ta dlouhodobě poukazuje na nerovné podmínky a podfinancování humanitních a sociálně-vědních pracovišť. Vidím možnost podpory profesně zaměřených studijních programů, např. Resocializační pedagogiky.

Mohu prezentovat své 35leté zkušenosti vzhledem k teorii, praxi, vědě a výzkumu humanitních a sociálně vědních oborů. Zastávám názor, že věda bez mládí je tragédie a věda bez stáří komedie.

Pozornost si zaslouží díky mým zkušenostem v centru ALMA podpora studentů se specifickými potřebami.

Velkou motivací je také podpora moderní, akční odborové organizace při prosazování kolektivního vyjednávaní o mzdové politice a rozpočtu Univerzity. Mzdová politika Univerzity je vzhledem k regionálnímu školství ostudná, bohužel stávající odborovou organizací akceptovaná.

Martin Lacina - Ústav historických věd, doktorské studium, 2. ročník

 1. Proč jste se rozhodli kandidovat do Akademického senátu Univerzity Pardubice?
 • Možnost podílet se na chodu univerzity a prezentovat zájmy FF
 • Zisk nové životní zkušenosti
 • Možnost navázat na činnost předchozích členů AS z řad studentů FF
 1. Jaké jsou Vaše vize, o jejichž naplnění chcete usilovat?
 • Pokračující inovace studijních programů a oborů
 • Rozvíjení spolupráce s organizacemi a institucemi v oblasti studentských praxí a stáží
 • Rozvíjení spolupráce s organizacemi a institucemi v oblasti pracovního uplatnění absolventů UPCE

Jindra Lavrenčíková - Ústav historických věd, doktorské studium, 1. ročník

1. Proč jste se rozhodli kandidovat do Akademického senátu Univerzity Pardubice?

Být zástupcem studentů beru jako privilegium. Je mi jasné, že nemůžu změnit celý svět, ale do AS UPCE kandiduji proto, že hodlám být zodpovědným hlasem studentů FF, který bude v případě potřeby slyšet.

2. Jaké jsou Vaše vize, o jejichž naplnění chcete usilovat?

Čerpám z dosavadní praxe, takže si dokážu představit, co mě během případného působení v AS UPCE čeká, kde lze být prospěšná nebo co můžu ovlivnit. Budu prezentovat názory studentů a napomáhat s řešením komplikací, se kterými se na univerzitě můžeme setkat.

David Rozen - Katedra filosofie a religionistiky, doktorské studium, 3. ročník

Milé kolegyně a kolegové, chtěl bych se ucházet o váš mandát, a proto zde představím své vize pro Univerzitu Pardubice a své akademické působení.

Ve filozofii se dlouhodobě věnuji etice, kterou rovněž vyučuji. A ve své disertaci se zabývám environmentální etikou, protože aktuálně probíhající antropogenní klimatickou krizi považuji za klíčový problém současnosti. Obecně mi přijde, že jako doktorand, vidím tak trochu na obě strany oné pomyslné barikády mezi studenty a akademiky, a mohu tedy být dobrým prostředníkem, který dovede efektivně tlumočit pohled studentů v akademickém senátu.

Mou hlavní motivací ke kandidatuře je pomáhat rozvíjet Univerzitu Pardubice směrem k významné, moderní a klimaticky šetrné vzdělávací instituci 21. století, která klade důraz nejen na vzdělávání a výzkum, ale i na své společenské působení. Dále bych chtěl komunikovat specifické zájmy a potřeby naší – jediné humanitní – fakulty na celouniverzitní úrovni. Obecně bych se na půdě akademického senátu chtěl zaměřit na klimatickou rovinu působení univerzity a vznášet podněty, které by vedly směrem k výše popsanému ideálu.

Rozšířit fotografii: 
false