Mimořádné přijímací řízení pro uchazeče z Ukrajiny

10.5.-22.8.2022
Podávání přihlášek
individuální
Termín přijímacích zkoušek

1. Student posledního ročníku střední školy na Ukrajině nebo student s ukončeným středoškolským vzděláním, který na vysoké škole zatím nestuduje:

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice v akademickém roce 2022/2023.

Hlásit se může do těchto bakalářských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce:

 • Filosofie
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Religionistika
 • Historie ve specializaci: a) archeologie, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, d) ochrana hmotných památek

a do specializací vzniklých kombinací studijních programů:

 • Religionistika-filosofie
 • Filosofie-religionistika

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: nadezda.ticha@upce.cz.

Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání).

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

 • Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku)
 • Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých předmětů)

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková způsobilost studovat v česky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně aktivní přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu.

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů.

false

До 22.8.2022 року  абітурієнт може подати заявку на навчання на Філософському факультеті Пардубицького університету у 2022/2023 академічному році.

Ви можете подати заявку на бакалаврські навчальні програми, які проводяться чеською мовою:

 • філософія,
 • соціальна та культурна антропологія,
 • релігієзнавство,
 • історія за спеціальністю: а) археологія, б) архівознавство, в) культурно-історичне дослідження, г) охорона матеріальних пам'яток

та на спеціалізації, що виникли з комбінації навчальних програм:

 • релігієзнавство-філософія,
 • філософія-релігієзнавство.

Щоб подати заявку на навчання, звертайтеся до керівника навчального відділу на електронну адресу: nadezda.ticha@upce.cz.

Абітурієнт звільняється від зборів, пов’язаних з процедурою вступу, та оплат за дії, пов’язані з оцінкою відповідності умовам прийому на навчання (плата за перевірку іноземної освіти).

Обов’язковими додатками до заяви є:

 • Тимчасовий захист, отриманий в Чеській Республіці (скан паспорта, включаючи візову наклейку)
 • Документи про попередню освіту (копія атестата або диплома, виписка оцінок), якщо немає, заява про здачу випускних іспитів (коли, де і з яких предметів)

На підставі поданих заяв будуть проведені усні співбесіди (чеською чи англійською мовою), на яких буде визначено мотивацію вивчення даної галузі. Під час співбесіди потрібно продемонструвати мовні здібності для навчання за чеською програмою. Від абітурієнтів очікується максимально активний підхід до вивчення чеської мови до початку та під час навчання.

Заявки будуть розглядатися на постійній основі, як і проведення співбесід.

true

2. Student s ukončeným středoškolským vzděláním, který v současné době studuje na vysoké škole na Ukrajině:

Do 22. 8. 2022 může podat přihlášku ke studiu ve studijním programu na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023.

Hlásit se může do následujících bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém případně anglickém jazyce:

bakalářské studijní programy (v češtině):

 • Filosofie
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Religionistika

 

specializace vzniklé kombinací studijních programů (v češtině):

 • Religionistika-filosofie
 • Filosofie-religionistika

navazující magisterské studijní programy (v češtině):

 • Filosofie,
 • Sociální a kulturní antropologie,
 • Historie ve specializaci: a) gender history, b) archivní studia, c) kulturně historická studia, d) soudobé dějiny, e) péče o kulturní dědictví, f) dějiny literární kultury, g) kulturně historická studia slovanských zemí

navazující magisterský program v angličtině:

 • Ethics and political philosophy

Pro podání přihlášky ke studiu kontaktujte e-mailem vedoucí studijního oddělení: nadezda.ticha@upce.cz.

Uchazeč je osvobozen od poplatků spojených s přijímacím řízením a poplatky za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu (poplatek za ověření zahraničního vzdělání).

Povinnými přílohami přihlášky jsou:

 • Dočasná ochrana získaná v ČR (sken cestovního pasu včetně vízového štítku)
 • Doklady o předchozím vzdělání (kopie maturitního vysvědčení nebo diplomu, výpis známek), pokud nejsou k dispozici pak čestné prohlášení o složené maturitě (kdy, kde a z jakých předmětů) a o absolvovaných ročnících či předmětech na univerzitě na Ukrajině.

Na základě podaných přihlášek se budou konat ústní pohovory (v češtině či angličtině), na nichž se bude zjišťovat motivace ke studiu daného oboru. Při pohovorech se bude rovněž prokazovat jazyková způsobilost studovat v česky či anglicky uskutečňovaném programu. U uchazečů se očekává maximálně aktivní přístup ke studiu češtiny před samotným zahájením studia a pak i v jeho průběhu.

Přihlášky budou vyhodnocovány průběžně, stejně jako vedení přijímacích pohovorů.

false

До 22.8.2022 року  абітурієнт може подати заявку на навчання на Філософському факультеті Пардубицького університету з початком навчання у 2022/2023 академічному році.

Ви можете подати заявку на бакалаврські та подальші магістерські навчальні програми, які проводяться чеською або англійською мовою:

Бакалаврські освітні програми (чеською мовою)

 • філософія,
 • соціальна та культурна антропологія,
 • релігієзнавство,

спеціалізації, що виникли з комбінації навчальних програм (чеською мовою):

 • релігієзнавство-філософія,
 • філософія-релігієзнавство.

Подальші магістерські освітні програми (чеською мовою)

 • філософія,
 • соціальна та культурна антропологія,
 • історія за спеціальністю: а) гендерна історія, б) архівознавство, в) культурно-історичні студії, г) новітня історія, д) турбота про культурну спадщину, е) історія літературної культури, ж) культурно-історичні студії слов’янських країн

Подальші магістерські освітні програми англійською мовою:

 • ethics and political philosophy (етика та політична філософія)

Щоб подати заявку на навчання, звертайтеся до керівника навчального відділу на електронну адресу: nadezda.ticha@upce.cz.

Абітурієнт звільняється від зборів, пов’язаних з процедурою вступу, та оплат за дії, пов’язані з оцінкою відповідності умовам прийому на навчання (плата за перевірку іноземної освіти).

Обов’язковими додатками до заяви є:

 • Тимчасовий захист, отриманий в Чеській Республіці (скан паспорта, включаючи візову наклейку)
 • Документи про попередню освіту (копія атестата або диплома, виписка оцінок), якщо немає, заява про здачу випускних іспитів (коли, де і з яких предметів) та про завершені курси та предмети у вищих навчальних закладах України.  

На підставі поданих заяв будуть проведені усні співбесіди (чеською чи англійською мовою), на яких буде визначено мотивацію вивчення даної галузі. Під час співбесіди потрібно продемонструвати мовні здібності для навчання за чеською програмою. Від абітурієнтів очікується максимально активний підхід до вивчення чеської мови до початку та під час навчання.

Заявки будуть розглядатися на постійній основі, як і проведення співбесід.

true

Přijímací zkoušky

E-mailem bude uchazeč o studium informován o datu, čase a místě konání ústního pohovoru. Před přijímací zkouškou a na požádání i v jejím průběhu musí uchazeč o studium prokázat svou totožnost platným cestovním pasem nebo potvrzením o dočasné ochraně v ČR.


Декан Філософського факультету залишає за собою право не відкривати перші курси вищезгаданих бакалаврських та магістерських навчальних програм, якщо на них не набереться достатня кількість абітурієнтів.

false
Rozšířit fotografii: 
false