Katedra religionistiky

Religionistice  se v Pardubicích věnujeme od roku 2000. Členové katedry se zabývají ve svém výzkumu problematikou prolínání i střetávání kultur (zejména Evropy a Orientu), současnou náboženskou scénou, mezináboženským dialogem a v neposlední řadě teorií a metodologií oboru. Několik členů katedry je zapojeno v mezinárodní iniciativě Gent-Pardubice School of Religious Studies.

Mezi konkrétní zkoumané okruhy patří judaismus, křesťanství, islám, indické tradice a další. Výzkum i výuka jsou vedeny z perspektiv historie, antropologie, sociologie i psychologie náboženství. Pro studium konkrétních tradic je nezbytná znalost pramenných jazyků. Katedra aktuálně nabízí arabštinu a hebrejštinu, latinu a řečtinu je možné studovat pod vedením učitelů z dalších kateder Filozofické fakulty UPa. Na základě uzavřených mezinárodních smluv studenti tráví nejméně jeden semestr na univerzitách v Belgii, USA, Německu, Polsku, Estonsku a Turecku. Kromě výzkumu a výuky studentů se členové katedry věnují vzdělávání učitelů středních a základních škol a také popularizaci religionistiky např. prostřednictvím médií a veřejných přednášek.

Proč studovat religionistiku?

 

Náboženství a s ním spojené fenomény jsou stále živými a zásadními rozměry současného světa. Studium religionistiky nabízí hlubší analýzu tak důležitých fenoménů, jakými jsou víra, rituál, sociální organizace církví a náboženských společností, ale i problematiky konverze, fundamentalismu a extremismu. Nabízí studium zásadního pilíře evropské kultury a vzdělanosti stejně jako porozumění jiným kulturám. Religionistika pomáhá dnešnímu člověku orientovat se v náboženských uskupeních přímo v místě jeho bydliště i při cestách do vzdálených zemí, při kritickém zhodnocení záplavy zpráv z médií nebo při výběru kvalitní četby k různým problémům.

Studijní programy

Vědecko - výzkumná činnost


Vědecko - výzkumná činnost

 

Pořádáme nebo spolupořádáme celou řadu konferencí. 

Konference

Časopis Pantheon

 

Pantheon byl založen v roce 2006 a je vydáván Univerzitou Pardubice. Je vědeckým recenzovaným časopisem zaměřeným na akademické bádání o náboženství. Jeho hlavním cílem je vytvořit platformu pro diskusi badatelů nejen v České republice, ale zejména mezinárodní, a propagovat tak studium a výzkum náboženství v zemích, kde má významnou roli v rámci humanitních a sociálních věd.

Náš časopis

Projekty

 

Realizujeme projekty financované ze státních i evropských grantů.

Naše projekty

Spolupráce

 

Na katedře spolupracujeme s vědci z ČR i zahraničí

S kým spolupracujeme
Rozšířit fotografii: 
false

Líbí se vám, co učíme?

Studujte s námi!