Blanka Zubáková (roz. Jedličková)

PhDr. Blanka Zubáková (roz. Jedličková)

bl.jedlickova@centrum.cz

Výzkumné zaměření:

 • sociální a kulturní dějiny v první polovině 20. století se specializací na období 1938–1948,
 • dějiny protinacistického odboje
 • gender history

 

 

 

2007–2011: bakalářské studium (Bc.), studijní program: Historické vědy, obor: Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

 • Bakalářská práce: Ženy okolo ilegálního časopisu „V boj“ 1939–1942 / Women around the illegal magazíne „V boj“ 1939 to 1942

2011–2013: magisterské studium (Mgr.), studijní program: Historické vědy, obor: Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

 •  Diplomová práce: Ženy na rozcestí – komparace ženských osobností okolo divadla 1939–1945 / Women at the Crossroad - Comparison of Female Personalities around the Theatre during 1939–1945

2016: rigorózní řízení (PhDr.): studijní program: Historické vědy, obor Kulturní dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

 •  Rigorózní práce: Na pozadí legendy – Neznámé pohledy na ilegální skupinu „Tři králové“ / With a legend in the background: unknown views of the illegal group named “Three Kings”

2013–dosud: doktorské studium, studijní program: Historie, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

 • Disertační práce: Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti – Vývoj „star studies“ od 30. let do poloviny 50. let 20. století / Transformation of Female Movie Stars in Contemporary Czech Society – Development of "Star Studies" from the 1930s to the middle of the 1950s.

 

true

březen 2016 – duben 2016 Národní knihovna ČR, Výzkumný a vývojový pracovník – řešení projektu NAKI II: IMPROVE (archivní průzkum)

leden 2014  – dosud  Historický ústav, AVČR v. v. i.Odborná pracovnice oddělení dějin 20. století

2013 - 2014 Jiráskovo gymnázium v Náchodě, Výuka dějepisu

true

září 2013 - dosud Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta

Doktorské studium - studijní program: Historické vědy, Obor: Historie

 • Téma disertační práce: Proměny ženských filmových hvězd v moderní české společnosti – Vývoj „star studies“ od 30. let do poloviny 50. let 20. století

Výběrové přednášky pro studenty bakalářského programu:

 • Každodennost v Protektorátu Čechy a Morava
 • Ženy kolem divadla v minulosti a současnosti

2011 – 2012

 • Studium pedagogiky – doplňující dle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

2008-2009 

Natáčení pamětníků pro o.s. Post Bellum.

 • Natáčení rozhovorů s pamětníky, jejich zvukové i textové zpracování a dokumentace pro www.pametnaroda.cz
true

2016 - 2 týdenní studijní pobyt ve Varšavě / Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Żydowski Instytut Historyczn, Biblioteka Narodowa

2014 – 1 týdenní studijní pobyt v Berlíně / Bundesarchiv Berlin, Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin

2009–2010 Universität Passau, roční studijní pobyt (Erasmus)

true

Konference: Česká literatura a kultura v protektorátu: Divadlo a jeho vliv na kulturní dění a společnost v Protektorátu Čechy a Morava (Ostrava, 23.- 24. 11. 2016, Oddělení dvacátého století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR)

                                                        

Vědecký seminář: Za Reinharda Heydricha - Síla a střet nacismu a českého (československého) odboje a jeho transformace do „druhého života“: „Dvojí metr gestapa“ - Komparace postupů gestapa vůči rodinám odbojářů před smrtí R. Heydricha a po jeho smrti (Praha, 27. 9. 2016, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Konference: Obraz Karla IV. v moderní době: Reflexe Karla IV. v Protektorátu Čechy a Morava (Praha, 13. 9.2016, Senát Parlamentu ČR a Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Konference: Promýšlet Evropu dvacátého století: Hybatelé dějin?: Historik coby hybatel dějin. Zamyšlení nad vlivem historiků na tvorbu historické paměti na příkladu vývoje legendy odbojové skupiny Tři králové. (12. a 13. 4. 2016 v Brně, Historia Europeana, z. s. ve spolupráci s Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.)

 

Konference: Stretnutie mladých historikov V. – Vojenské konflikty v dejinách Európy: Ženy kolem „Tří králů“ – Ženy v odboji na pozadí „tříkrálovské“ legendy (7. října 2015 v Košicích, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, Vojenský historický ústav, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV, Spoločenskovedný ústav SAV).

 

Vědecký diskusní seminář: Odboj a kolaborace 1939-1945: Problémy současné generace s terminologií členění protektorátní společnosti. (3.– 5. 4. 2014, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Konference: České, Slovenské a Československé dějiny 20. století IX.: Mnichov a 15. březen ve vzpomínkách pamětníků. (2. - 3. 4. 2014 v Hradci Králové, UHK)

 

Konference: Okupací nezlomeni… Konference v jednacím sále Senátu PČR při příležitosti výročí 75. let od 15. března 1939: 15. březen ve vzpomínkách pamětníků. (18. 3. 2014 v Praze, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

 

Konference: Československo-sovětská 1943 – počátek cesty k únoru 1948?: Ohlas československo-sovětské smlouvy v protektorátním tisku. (HÚ AV ČR, 12. 12. 2013, Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

true

Monografie /samostatné a společné/

JIRÁNEK, Tomáš, VYDRA, Zbyněk a ZUBÁKOVÁ, Blanka. Židovský bojkot nacistického Německa 1933-1941. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020. ISBN 978-80-7560-337-1.

ŠEBEK, Jaroslav – Zubáková, Blanka a kol. Karel IV. stále živý: odkaz státníka v historiografii a historické paměti. První vydání. Praha: Historický ústav, 2017. ISBN 978-80-7286-295-5.

ZUBÁKOVÁ, Blanka, ed. et al. Krajiny prostřených i prázdných stolů. II., Evropská gastronomie v interdisciplinárním přístupu. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-087-5.

FRIEDL, Jiří – Zubáková, Blanka – Škerlová, Jana a kol. Parlamentní volby 1946 a Československo: souvislosti, prognózy, fakta, následky. Vydání první. Praha: Historický ústav, 2017. ISBN 978-80-7286-310-5.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939-1945. Vydání druhé, doplněné. Praha: Academia, 2016. 246 stran, ISBN 978-80-200-2636-1.

JEDLIČKOVÁ, Blanka, ed. et al. Krajiny prostřených i prázdných stolů. I., Evropská gastronomie v proměnách staletí. Vydání první. Pardubice-Polabiny: Univerzita Pardubice, 2016. 344 stran. ISBN 978-80-7560-026-4.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy na rozcestí: divadlo a ženy okolo něj 1939-1945. Vydání první. Praha: Academia, 2015, 317 stran. ISBN 978-80-200-2459-6.

 

Edice:

NĚMEČEK, Jan, ed. a kol. Československá zahraniční politika v roce 1942. Svazek II, (1. srpen - 31. prosinec 1942). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. 501 stran. Dokumenty československé zahraniční politiky. ISBN 978-80-7286-250-4.

NĚMEČEK, Jan, ed. a kol. Československá zahraniční politika na sklonku války 1945: (1. leden - 16. květen 1945). Praha: Historický ústav, 2015. 606 stran. Dokumenty československé zahraniční politiky; sv. B/6. ISBN 978-80-7286-273-3.

 

Kapitoly v knize (kolektivní monografie):

ZUBÁKOVÁ, Blanka. Příklady soukromých divadel v protektorátu Čechy a Morava a jejich postavení v kultuře a společnosti. In: Zatemněno: česká literatura a kultura v protektorátu. Praha: Academia, 2017. s. 343-355.

ZUBÁKOVÁ, Blanka. Historik coby hybatel dějin: zamyšlení nad vlivem historiků a publicistů na tvorbu historické paměti na příkladu vývoje legendy odbojové skupiny Tři králové. In: Promýšlet Evropu dvacátého století: hybatelé dějin? Brno: Matice moravská, 2017 s. 195-205.

ZUBÁKOVÁ, Blanka. Anna Pollertová. In: Kapitoly z osvobození Československa 1945. Praha: Academia: Mafra, a.s., 2017 s. 239-241.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženský výrobní spolek český. In: Strouhalová, M. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 60-63. ISBN 978-80-7050-672-1.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Akademický čtenářský spolek. In: Strouhalová, M. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 33-35. ISBN 978-80-7050-672-1.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Horst Böhme. In: Strouhalová, M. Osudy psané knihami. Původní vlastníci knih uložených v rezervních fondech Národní knihovny ČR. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. s. 6-8. ISBN 978-80-7050-672-1.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Terezínské divadlo v osudu Jany Šedové-Popperové. In: Hala, K. – Vlčková, O. – Šťastná, D. Ženy – Divadlo – Dějiny. 1. vyd. Pardubice: FF, Univerzita Pardubice, 2015. ISBN 978-80-7395-883-1. s. 101-107.   

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Mnichov a 15. březen ve vzpomínkách pamětníků. In: Hradecký, T. – Horák, P. – Boštík, P. České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2014, ISBN 978-80-7405-362-7. s. 245-253.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ohlas československo-sovětské smlouvy v protektorátním tisku. In: Němeček, J. – Smetana, V. – Friedl, J. – Jedličková, B. – Zudová-Lešková, Z. – Hubený, D. – Eichler, J. – Voráček, E. – Dejmek, J. Československo-sovětská smlouva 1943. Praha: Historický ústav, 2014. s. 79-91. ISBN 978-80-7286-237-5.

 

Články v odborném periodiku:

ZUBÁKOVÁ, Blanka. Židé v meziválečném Polsku a odkazy jejich bojkotu jako obrany před antisemitismem. Hospodářské, kulturní a společenské odezvy. In: Moderní dějiny: časopis pro dějiny 19. a 20. století. Roč. 27, č. 1 (2019), s. 49-77.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Ženy ve víru války. Vesmír. Roč. 95, č. 1 (2016), s. 44-46. ISSN 0042-4544.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Z republiky do protektorátu. Přehled a charakteristika dosavadní produkce k postavení ženy ve společnosti na sklonku první republiky a v protektorátu. In: Moderní dějiny. Roč. 22, č. 1 (2014), s. 173-201. ISSN 1210-6860.

 

Články, zprávy a recenze:

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Toyen. Žena, nebo muž?. In: Reflex. Roč. 27, č. 31 (2016), s. 64-66 ISSN 0862-6634.

Ženy a politika: Marie Bahenská, Jana Malínská (edd.) Recenze: Jedličková, Blanka Moderní dějiny. (2015),. Roč. 23, č. 1 s. 306-309. ISBN:978-80-87782-24-8.

Wellenschläge: herausgegeben von Ute Raßloff Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015),. Roč. 113, č. 4 s. 1093-1095. ISBN:978-3-515-09843-4.

Východné Slovensko a Židia v medzivojnovom období : Peter Svorc, Patrik Derfiňák Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015),. Roč. 113, č. 4 s. 1097-1099. ISBN:978-80-555-1142-9.

Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky (1945-1953). / Marián Gajdoš, Stanislav Konečný Recenze: Jedličková, Blanka Český časopis historický. (2015),. Roč. 113, č. 4 s. 1099-1100. ISBN:978-80-89046-81-2.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Sedmdesáté páté výročí nacistické okupace českých zemí: Okupací nezlomeni… Bulletin Historického ústavu AV ČR. Praha: Historický ústav AV ČR Roč. 26, (2015), s. 5-7.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Okupací nezlomeni… Akademický bulletin č. 5 (2014), s. 20-21.

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Československo-sovětská smlouva 1943 - počátek cesty k únoru 1948?. Slovanský přehled, Roč. 100, č. 1 (2014), s. 233-234.

 

true

2016: Magnesia Litera 2016 – DILIA Litera pro objev roku za knihu Ženy na rozcestí – Divadlo a ženy okolo něj 1939–1945

2014: 1. místo ve studentské soutěži Nakladatelství Academia
 

true
Rozšířit fotografii: 
true