Anglický jazyk se specializacemi

Specializace:

  • Anglický jazyk pro odbornou praxi
  • Anglický jazyk pro vzdělávání

Forma studia: prezenční

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Počet přijímaných 2020/2021: 40 do každé ze specializací

Charakteristika oboru:

  • interdisciplinární obor primárně filologického zaměření připravuje absolventy pro efektivní komunikaci v anglickém i mateřském jazyce v oblastech komerčních, administrativních a správních
  • jádrem je jazykové studium orientované na používání jazyka v rovině obecné i odborné (oblast komerční, administrativní a správní)
  • získání poznatků v lingvistických, literárních a kulturních disciplínách a teorii odborného překladu; překladatelských dovedností a základní orientace v ekonomicko-správních disciplínách

Profil a uplatnění absolventa:

  • dosáhl odpovídající úrovně komunikační kompetence v anglickém jazyce (na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce), osvojil si základní vědomosti v oblasti lingvistických a literárně-kulturních disciplín, čímž získal orientaci ve struktuře oboru anglické filologie; získal dovednosti literárně vědné a jazykovědné analýzy anglického textu, základní schopnosti interpretovat jazykové, literární a kulturní jevy cílové kultury v komparativním pohledu a dále získal kulturní sensitivitu pro podmínky měnícího se společenského kontextu.
  • ve specializaci Anglický jazyk pro odbornou praxi dále rozvinul svou komunikační kompetenci i v českém jazyce, získal orientaci v odborné terminologii v češtině i angličtině, získal základní vědomosti z oblasti práva, veřejné správy, podnikových věd, překladatelské dovednosti a dovednost vytvářet a efektivně prezentovat projekty, produkty či instituce. Absolventi dokáží zprostředkovávat cizojazyčné informace, vytvářet nezbytné informační zázemí a podporu úseků pracujících se zahraničními zdroji, jsou přínosem pro kultivaci podnikové kultury a její externí prezentaci.
  • ve specializaci Anglický jazyk pro vzdělávání si dále osvojil základní vědomosti z oblasti pedagogiky, psychologie, obecné a oborové didaktiky, a to včetně odborné terminologie v češtině i angličtině, a na základě absolvovaných praxí a jejich reflexí také získal základní profesní kompetence.           

Požadavky a předměty přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška je písemná a zjišťuje dosaženou úroveň komunikační kompetence v anglickém jazyce. Písemný test ověřuje řečové dovednosti (poslech a čtení s porozuměním), znalosti lexikálně-gramatických struktur a úroveň znalostí anglo-amerického literárního a kulturního kontextu (maximální počet bodů 100). Písemný test je společný pro obě specializace Anglický jazyk pro odbornou praxi i Anglický jazyk pro vzdělávání pouze s jednou odlišnou částí dle specializace. 

Pokud uchazeč doloží svou účast v krajském kole olympiády v anglickém jazyce nebo úspěšně absolvovanou certifikovanou jazykovou zkoušku minimálně na úrovni B2 (např. Cambridge English First - FCE; BEC Vantage; IELTS 5-6.5; TOEFL iBT 87-109; Michigan ECCE; PTE General Level 3; PTE Academic 59-75 nebo Trinity ISE II), získá dalších 10 bodů v přijímacím řízení. Úředně ověřenou kopii příslušného certifikátu musí student předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.

Konkrétní kritéria a podmínky přijetí ke studiu:

Na základě získaných bodů (maximálně 110) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 40 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu do každé ze specializací.

Rozšířit fotografii: 
false