do 14. 8. 2022
Přihlášky Bc.
do 21. 8. 2022
Přihlášky Mgr.
22.-26.8.
Přijímací zkoušky bakalářské studium
29.8.-1.9.
Přijímací zkoušky magisterské studium

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23.

BAKÁLÁŘSKÉ STUDIUM

Přihlášky přijímáme do 14. 8. 2022.
Druhé kolo je vypisováno v těchto studijních programech:

 • Historie (specializace: Archeologie, Archivní studia, Kulturně historická studia, Ochrana hmotných památek)
 • Filosofie
 • Filosofie - Religionistika
 • Historicko-literární studia
 • Humanitní studia – Specializace v historiografických vědách
 • Humanitní studia – Specializace v pedagogických vědách
 • Humanitní studia – Specializace v sociologicko-antropologických vědách
 • Religionistika
 • Religionistika - Filosofie
 • Sociální a kulturní antropologie

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Přihlášky přijímáme do 21. 8. 2022.
Druhé kolo je vypisováno v těchto studijních programech:

 • Anglická filologie
 • Ethics and Political Philosophy
 • Filosofie
 • Historie (specializace: Dějiny literární kultury, Gender history, Kulturně-historická studia, Soudodobé dějiny) 
 • Resocializační pedagogika
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Učitelství anglického jazyka

Forma a podmínky přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia jsou totožné jako v 1. kole přijímacího řízení.
 

Podrobnější informace naleznete rovněž na portálu pro uchazeče studuj.upce.cz.
 

Termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 22. - 26. 8. 2022
Termín přijímacích zkoušek do magisterského studia: 29. 8. - 1. 9. 2022

false

Předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč zašle poštou na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky) nebo osobně nejpozději do dne zápisu (12. 9. 2022).


Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu.

Tyto dokumenty uchazeč doloží nejpozději v den konání zápisu do studia (9. 9. 2022). Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 21. 8. 2022.

false

Kam vložit projekt diplomové práce/motivační dopis?

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh vkládejte formou vícestránkového souboru pdf. 

Rozšířit fotografii: 
false