2. kolo přijímacího řízení

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/22.

Přihlášky přijímáme do 20. 8. 2021.

Druhé kolo je vypisováno v těchto studijních programech:

Bakalářské studium

 • Ochrana hmotných památek (Historie)
 • Německý jazyk pro odbornou praxi
 • Religionistika
 • Sociální a kulturní antropologie 

Navazující magisterské studium

 • Anglická filologie
 • Filosofie
 • Historie (specializace: dějiny literární kultury, gender history, kulturně-historická studia, kulturně-historická studia slovanských zemí) 
 • Resocializační pedagogika
 • Sociální a kulturní antropologie
 • Učitelství anglického jazyka 

Předpokladem přijetí do bakalářského studia je úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou. Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeč zašle poštou nejpozději do 20. 8. 2021 na adresu studijního oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).


Předpokladem přijetí do navazujícího magisterského studia je absolvování bakalářského studijního programu, což je uchazeč povinen doložit ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu.

Tyto dokumenty uchazeč doloží nejpozději v den konání zápisu do studia (3. 9. 2021). Je-li součástí požadavku na přijímací řízení odevzdání projektu diplomové práce, uchazeč jej elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM – 2. KOLO

false

Forma a podmínky přijímacího řízení:
Motivační pohovor v českém/slovenském jazyce online přes MS Teams. Uchazeč prokáže zájem o zvolený studijní program a popíše svá očekávání v rámci studia. 

Způsob hodnocení výsledků:
Pořadí uchazečů bude určeno na základě motivačního pohovoru. Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je počet přijímaných uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů.

Co doložit:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nelze zasílat elektronicky)

Přijímací zkouška se také promíjí při výborných studijních výsledcích na střední škole (maturita do 2,0; na závěr každého ročníku uchazeč nikdy nebyl z žádného předmětu klasifikován hůř než „dobře“) nebo při prokazatelných úspěších ve středoškolské odborné činnosti v některém ze společensko-vědních oborů (účast v celostátním kole, umístění do 3. místa v krajském kole). O prominutí přijímacích zkoušek uchazeč žádá písemně sám. Žádost včetně ověřených kopií dodá uchazeč nejpozději v den konání přijímací zkoušky studijnímu oddělení Fakulty filozofické (nelze zasílat elektronicky).

true

Bereme bez přijímacích zkoušek, pokud počet přihlášek ke studiu nepřekročí kapacitu programu.

Dále můžete písemně požádat o přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, pokud doložíte úředně ověřenou kopii jazykového certifikátu z německého jazyka na úrovni B1 (s výsledkem „sehr gut“ nebo „gut“) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), který nesmí být starší než 3 roky. Jazyková úroveň podle CEFR musí být uvedena v certifikátu.

Co doložit:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nelze zasílat elektronicky)
true

Bereme bez přijímacích zkoušek, pokud počet přihlášek ke studiu nepřekročí kapacitu programu.

Co doložit:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nelze zasílat elektronicky)
true

Forma a podmínky přijímacího řízení:
Motivační dopis ve formátu pdf v českém jazyce v rozsahu 200-300 slov. Dopis uchazeč vloží jako přílohu e-přihlášky do termínu 20. 8. 2021.

Uchazeč v dopise objasní svůj vztah k oboru, důvody jeho výběru a charakterizuje svá očekávání. V dopise je nutné uvést jméno, příjmení a studijní obor, na který si uchazeč podal přihlášku.

Dopis musí být vlastnoručně podepsán (tj. naskenovaný originál nebo lze akceptovat podpis vytvořený např. v prostředí Adobe).

Způsob hodnocení výsledků:
Pořadí uchazečů bude určeno na základě motivačního dopisu. Splní-li výše uvedené podmínky větší počet uchazečů, než je počet přijímaných uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí uchazečů.

Co doložit:

 • motivační dopis ve formátu pdf
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (nelze zasílat elektronicky)
true

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglická filologie (anglický jazyk, literatura a kulturní studia). Součástí přihlášky ke studiu je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu 1 000 – 1 500 slov (mimo bibliografii), a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu (uchazeči z FF UPCE nemusí dokládat). Projekt a potvrzení uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 60 bodů. Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče

Co doložit:

 • projekt diplomové práce
true

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru – obhajoby projektu diplomové práce. Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v rozsahu 2–4 normostran textu mimo bibliografii. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021

Během pohovoru uchazeči ústně představí a zdůvodní projekt své diplomové práce a prokáží základní orientaci ve zvoleném tématu.

Celkový součet bodů (maximálně 100) určí pořadí uchazečů, z nichž prvních 25 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 20 bodů.

Co doložit:

 • projekt diplomové práce
true

specializace: specializace: dějiny literární kultury, gender history, kulturně-historická studia, kulturně-historická studia slovanských zemí

Pokud si nejste jisti, která ze specializací je pro Vás ta pravá, podejte si přihlášku do kulturně-historických studií. Při ústním pohovoru Vám doporučíme vhodnou specializaci.  

Přijímací zkouška je ústní – je prověřována orientace v současném českém i evropském historickém bádání. Spolu s přihláškou mohou uchazeči zaslat projekt diplomové práce v rozsahu nejméně 3 a nejvýše 5 stran textu (mimo bibliografii). Přestože jde o dobrovolnou záležitost, projekt bude hodnocen 10 body. Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021. 

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí v rámci každé specializace, podle kterého budou přijati uchazeči do celkového počtu 70 ve studijním programu.

Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 60 a více bodů. 

Co doložit:

 • projekt diplomové práce (dobrovolné)
true

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium humanitního zaměření, s pedagogickou specializací.

Přijímací zkouška má charakter ústního pohovoru, který zahrnuje diskusi o bakalářské práci, uchazeč prokazuje orientaci v problematice oboru a odborné literatuře.

U uchazečů se předpokládá znalost základů humanitních věd v disciplínách pedagogika, psychologie, filosofie, sociologie, právo a metodologie vědeckého výzkumu, dále znalosti v oblasti sociální politika, multikulturní výchova, vzdělávací politika, organizace neziskového sektoru a systém celoživotního vzdělávání.

Pokud absolvovaný bakalářský program humanitního zaměření nemá pedagogickou specializaci, složí uchazeč rozdílovou zkoušku z předmětu Základy pedagogiky.

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 35 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. 

true

Přijímací zkouška je ústní. V průběhu zkoušky uchazeč představí a zdůvodní vlastní modelový projekt diplomové práce a prokáže dobrou orientaci v sociální antropologii a příbuzných společenskovědních disciplínách. Během rozpravy bude orientačně prověřen stupeň znalosti anglického jazyka.

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v požadovaném rozsahu – uchazeč svůj projekt vypracuje na základě jednotné šablony a elektronicky jej vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021.

Pokud chce volit modul vizuální antropologie, zahrne do projektu vlastní představu o audiovizuálním zpracování svého tématu.

Na základě získaných bodů (maximálně 50) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 30 s nejvyšším počtem bodů bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají 25 a více bodů.

Doporučujeme, abyste své projekty k plánovaným diplomovým pracím odevzdali v doporučeném jednotném formátu (projekt je nutné odevzdat spolu s e-přihláškou)

Prosíme, abyste název souboru upravili dle vzoru: KSKA_Novák_2021 (resp. rok, kdy se hlásíte ke studiu).

Pro druhé kolo je možné odeslat přihlášku mezi 20. 7.  až 20. 8. 2021. Následně budete informováni o termínu konání ústních pohovorů. Cílem pohovoru je zjistit více podrobností o Vašem plánovaném projektu, jak se orientujete v sociálně-vědních teoriích a metodách výzkumu a jak vysoké kompetence máte v anglickém jazyce.

Co doložit:

 • projekt diplomové práce
true

Uchazeč musí absolvovat minimálně bakalářské vysokoškolské studium programu Anglický jazyk, specializace Anglický jazyk pro vzdělávání nebo programu obsahově srovnatelného, tzn. takového, jehož součástí je jak složka oborová (anglický jazyk, literatura a kulturní studia), tak i složka pedagogicko-psychologická včetně základů oborové didaktiky.

Součástí přihlášky je projekt diplomové práce v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 1000–1500 slov mimo bibliografii a potvrzení o absolvování předmětů v bakalářském studiu (uchazeči z FF UPCE nemusí dokládat). Projekt uchazeč elektronicky vloží k e-přihlášce jako přílohu k požadavkům oboru nejpozději do 20. 8. 2021. Náležitosti projektu viz webové stránky Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Na základě získaných bodů (maximálně 100) bude sestaveno pořadí uchazečů, z nichž prvních 20 nejúspěšnějších bude přijato ke studiu. Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří v přijímacím řízení získají minimálně 60 bodů. Body jsou přidělovány na základě hodnocení předložených dokumentů, zejména projektu diplomové práce, bez osobní účasti uchazeče.

Co doložit:

 • projekt diplomové práce 
true

Kam vložit projekt diplomové práce/motivační dopis?

E-přihláška umožňuje nahrát pouze jeden dokument. Více příloh vkládejte formou vícestránkového souboru pdf. 

 

Rozšířit fotografii: 
true